Partijski slučaj

Vid političke kampanje koja se s vremena na vreme, kao posledica unutarpartijskih borbi, vodila protiv jednog ili više članova Partije. Sa stanovišta optuženog pojedinca, postati slučaj značilo je računati sa najtežom partijskom kaznom, biti ekskomuniciran iz javnog života, pa čak rizikovati i krivično gonjenje. Sa partijskog aspekta, slučajevi su predstavljali samo vrh ledenog brega ispod koga su se dešavali mnogo krupniji politički procesi. Što su ti procesi bili izrazitiji a unutarpartijski sukob žešči, to su neposredni akteri “slučajeva” bili u većoj opasnosti da budu potpuno moralno i fizički satrveni. Tu se uopšte nije radilo o stepenu njihove krivice ili “krivice”, nego pre i izvan svega o snazi partijske struje koja je kroz zagovaranje ili pak osporavanje njihove osude branila svoje interese ili ugrožene pozicije.

  • Živoslav Miloradović