Partijski sastanak

Organizovani skup članova SKJ svrstanih u osnovne organizacije SK, na kojima je prorađivan partijski materijal. Održavani su u različita doba dana, a smatralo se za preporučljivo da to bude van radnog vremena. Sastanci su znali da traju do kasno u noć, ukoliko bi se na njima raspravljalo o pitanjima bitnim ne samo za Partiju nego i za neke njene članove.

Najviše živosti u partijski život, pa samim tim i u partijski sastanak, unosili su periodi tzv. “idejno-političke diferencijacije”, osobite kampanje tokom kojih su eliminisane nepoželjne ideje ili njihovi autori. Tokom mirnih perioda partijskog života, partijski sastanak je zapadao u svojevrsnu krizu identiteta i postajao veoma, veoma dosadan ritual. Veliki broj članova Partije je tokom takvih sastanaka prilježno šarao kojekakve crteže po partijskom materijalu ili drugim papirima, tako da danas postoji čak i jedna privatna kolekcija crteža koje su crtkali najznačajniji partijski drugovi tokom dugih i isto tako dosadnih sesija Centralnog komiteta.

U ranoj istoriji Partije na partijskim sastancima se upražnjavala praksa tzv. “drugarske kritike” i samokritike, koje su prethodile partijskom kažnjavanju grešnika. Za one koji su na taj način odstranjeni iz partijskog života govorilo se da su zglajzali. Važnim sastancima koji su u pojedinim slučajevima mogli imati status “zatvorenog”, prisustvovala je i odgovarajuća radna grupa sačinjena od članova višeg partijskog foruma zaduženih za rad podređene partijske organizacije, tzv. “drugovi iz Komiteta”. Oni su imali zadatak da raspravu usmeravaju u odgovarajućem pravcu i da onima koji misle drugačije od više instance ukažu na to da greše. Rezultat partijskog sastanka bili su zaključci, koji su se dostavljali višoj partijskoj instanci. U mirnim vremenima i tokom ritualnih rasprava, oni nisu bili ni od kakve važnosti, dok bi u periodima izrazite frakcijske borbe itekako dobijali na značaju, zajedno sa zapisnikom sa sastanka iz koga se moglo videti ko je i kako govorio i kojoj se strani priklonio.

  • Živoslav Miloradović