MPV

Moralno-političko vaspitanje; obavezan prvi sat na obuci vojnika u JNA. Najčešće je počinjao sa: “Naša zemlja se graniči sa Italijom, Austrijom…”. U svakom garnizonu je postojao oficir zadužen za MPV, u stvari oficir KOS-a. Nikada nije upotrebljavan izraz “naša država”!

  • Dragan Jovanović