Radna grupa

Nekolicina, najviše pet-šest članova određene partijske instance, okupljenih radi rasvetljavanja slučaja osumnjičenog člana Partije. To je bila neka vrsta partijskog istražnog organa koja je trebala da prikupi relevantne činjenice o slučaju i prezentira ih nadležnoj partijskoj instanci, koja je odlučivala o daljem tretmanu osumnjičenog. Mnogi partijski slučajevi su se završili na nivou radne grupe, što znači da o njima nije obaveštavana partijska niti šira javnost, ali i samo formiranje radne grupe bilo je znak da se radi o veoma ozbiljnim optužbama te da se ne mora sve završiti na sretan način. Stoga su partijski kadrovi doživljavali teške stresove na vest o tome da je zbog njih formirana radna grupa. Samo hitna i bezrezervna samokritika mogla je biti od nekakve pomoći.

  • Živoslav Miloradović