Naši

Eufemizam za Jugoslavene koji se nalaze vani, bez obzira iz koje bivše jugoslavenske republike dolaze. Samo našima može biti jasna rečenica koju sam jednom prilikom prečula od jednog Bad Blue Boys-a: “Naših ti ima svugdje, i ovih i onih.” Ovom naizgled bezazlenom riječcom sve nas je nesvjesno posvojio: i ove “svoje” i one “druge”.

Valja napomenuti da se ta pridjevna zamjenica u goreopisanom značenju koristi isključivo samostalno, dakle kao imenica; kada se koristi kao pridjevna zamjenica u kombinaciji s imenicom, kao npr. u sintagmi “naša stvar”, ona implicira nešto sasvim drugo. Sufiksalnom tvorbom od ove je imenice izveden poimeničeni pridjev naški, koji označava jezik kojim govore naši. Naški obično implicira neku varijantu hrvatskog ili srpskog jezika.

  • Iris Adrić