Jugoslavija

Daljinar FNR Jugoslavije, 1959.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, savezna država, socijalistička samoupravna demokratska zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti. SFRJ sačinjavaju: SR Bosna i Hercegovina, SR Makedonija, SR Slovenija, SR Srbija, kao i SAP Vojvodina i SAP Kosovo koje su u sastavu SR Srbije, SR Hrvatska i SR Crna Gora. Glavni grad Jugoslavije je Beograd. Jugoslavija leži u srednjem delu severnog umerenog pojasa, između 40°  51’ i 46° 53’ severne širine i između 13° 23’ i 23° 2’ istočne dužine. Na severu se graniči sa Austrijom i Mađarskom, na severoistoku Rumunijom, na istoku Bugarskom, na jugu Grčkom i Albanijom, na zapadu i jugozapadu Italijom. Jugoslovenska granica duga je 2969 km. Površina je 255 804 km. SFRJ je pretežno planinska zemlja: oko 70,5% visija iznad 200 m nadmorske visine. Preovlađuje nisko planinsko zemljište. Klima je uglavnom umerena, ali je raznovrsna i promenljiva usled geografskih i klimatskih faktora.